dinsdag 3 maart 2020

Even stil.....Silence for a moment....Tja...het ergste bericht ooit geplaatst..maar omdat ik zo weinig post dacht ik ik ga het jullie maar vertellen.....teveel verdriet teveel tranen...ik weet even niet hoe nu verder...en terwijl ik dit bericht schrijf kan ik niet stoppen met huilen...

Well ... the worst message ever posted .. but because I Post not much I thought I'll tell you ..... too much sadness too many tears ... I just don't know how to continue ... and while write this message I can not stop crying ...

Maar mijn hemmes is vertrokken.....en wil niet meer verder met mij....nooit gedacht dat dit zal gebeuren...als iemand je na bijna 29 jaar samen ...alles gedeeld te hebben zomaar op een avond vertrekt ...en niet meer thuis komt ...en wil scheiden ....hoe ga je dan verder ?

But my husbunny has left ..... and does not want to continue with me .... never thought this will happen ... if someone leaves you after almost 29 years together ...  shared everything and leaves one evening ....and no longer come home ... and want a divorce .... how do you continue?


Ik weet dat ik door moet...samen met Leaf en echt heel veel lieve vrienden om me heen ....zoveel liefde mogen voelen....dat is zo bijzonder...sluit ik af met de woorden....

I know I have to go on ... together with Leaf and really many dear friends around me .... may feel so much love .... that is so special ... I conclude with the words ....

Het leven is dat wat je overkomt....terwijl je andere plannen maakt...

Life is what happens to you ... while you make other plans....

Liefs Ria en Leaf xx
Love Ria and Leaf xx